نرم افزارحسابداری پـــا د مخصوص کشتارگاه دام 

این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که تمامی مراحل را برای ثبت و گزارشگیری در آن ذخیره کرد که شامل یکپارچه ی خرید و فروش حسابداری و خزانه داری و کشتار و قطعه بندی  و ... می شود

به طور کلی در کشتارگاه ها به چند روش میتوان عمل کرد

از  زمان خرید گله گوساله تا فروش مراحلی مختلفی از جمله :

- پروا بندی

-غدا دهی

-نگهداری

-دارو دهی

-دامپزشکی

-زاد و ولد

-تفکیک جنسیتی

تجزیه

-کشتار

-فروش